Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego Zorn.pl

 1. Informacja o firmie Zorn.pl
  1. Sklep internetowy działający pod adresem http://zorn.pl.prowadzony jest przez: Zorn.pl Joanna Rotnicka.
   Dane kontaktowe: e-mail sklep@zorn.pl, nr telefonu 618269726, z siedzibą: Zorn.pl, ul. Winogrady 62, 61-659 Poznań.
   Wpisany w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Poznania - Wydział Spraw Obywatelskich, Dział Rejestracji Gospodarczej, Urzędu Miasta Poznania - na podstawie przepisów ustawy z dnia 19.11.1999r Prawo działalności gospodarczej /Dz.U.Nr 101 poz.1178 ze zmianami/ i posiada zaświadczenie - Nr: 46401/2005/S. Nr NIP: 6981081589, nr Regon: 300100519. Zwany dalej Zorn.pl Joanna Rotnicka lub Sprzedawcą.
 2. Postanowienia ogólne
  1. Sklep internetowy Zorn.pl umożliwia podmiotom korzystającym ze Sklepu internetowego Zorn.pl (dalej: "Użytkownik"):
   1. dokonywanie Rezerwacji towarów oferowanych w Zorn.pl,
   2. składanie Zamówień dotyczących towarów i usług dostępnych w ramach Sklepu internetowego Zorn.pl i zawierania umów sprzedaży towarów i świadczenia usług na odległość,
   3. uzyskanie informacji o towarach i usługach dostępnych w Sklepie internetowym Zorn.pl
 3. Warunki techniczne
  1. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. Nr 144 poz.1204 z późn.zm.) informujemy, że aby móc korzystać ze Sklepu internetowego Zorn.pl urządzenie komputerowe Użytkownika i oprogramowanie powinny spełniać następujące wymagania:
   1. Dla urządzeń typu desktop - komputery stacjonarne i laptopy:
    • System Operacyjny Windows XP z SP3 lub nowszy lub
    • System OS X 10.9 lub nowszy
    • Internet Explorer w wersji 10 lub nowszy z włączoną obsługą JavaScript i Cookies lub
    • Mozilla Firefox w wersji 34 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i Cookies lub
    • Google Chrome w wersji 39 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i Cookies,
    • minimalna rozdzielczość ekranu 1280x720 pikseli,
    • minimalna głębia kolorów High color 16-bit (zalecana True color 24-bit lub większa).
   2. Dla urządzeń mobilnych typu smartfon, tablet:
    • Dowolne urządzenie z systemem Android 4.1.2 Jelly Bean, Windows Phone 8 i iOS 7, lub nowsze pozwalające na uruchomienie jednej z poniższych przeglądarek internetowych: Internet Explorer w wersji 11 lub nowszy z włączoną obsługą JavaScript i Cookies lub Google Chrome w wersji 39 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i Cookies,
    • minimalna rozdzielczość ekranu 480x800 pikseli,
    • zalecana głębia kolorów True color 24-bit.
 4. Zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym
  1. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną - informujemy, że umieszczanie przez Użytkownika na stronach Sklepu internetowego Zorn.pl jakichkolwiek  treści o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.
  2. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych droga elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem w postaci m.in. wprowadzenia do systemu teleinformatycznego przez oprogramowanie tworzone w celu wyrządzenia szkód (wirusy, "robaki", "konie trojańskie"). Wskazane jest, w celu zabezpieczenia przed powyższymi zagrożeniami,  zaopatrzenie sprzętu podłączanego do sieci Internet w programy antywirusowe i ich aktualizacja.
 5. Ochrona danych osobowych
  1. Administratorem danych osobowych Użytkowników zbieranych w sklepie internetowym jest Sprzedawca.
  2. W przypadku zakupów i rejestracji na stronie internetowej sklepu Administrator gromadzi następujące dane osobowe Użytkowników za pośrednictwem witryny oraz innych form komunikacji: imię i nazwisko, nazwa, dokładny adres zamieszkania/ siedziby, adres e-mail, telefon kontaktowy, numer NIP (dotyczy tylko podmiotów nabywających zawierających umowy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i służy do prawidłowego wystawienia faktury VAT).
  3. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu:
   1. realizacji umowy
   2. za zgodą Użytkownika w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sprzedawcę.
  4. W związku z realizacją umowy, dane osobowe mogą być przekazywane firmom kurierskim lub innym podmiotom pośredniczącym w dostarczeniu zakupionych towarów, operatorom systemów płatności (jeśli taka forma zostanie przez Kupującego wybrana) lub instytucjom kredytującym (w razie zakupu na raty).
  5. Dane osobowe są podawane dobrowolnie, jednak bez ich podania nie jest możliwa prawidłowa realizacja zamówień.
  6. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
  7. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usuwania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych. W celu realizacji tego uprawnienia możne skorzystać z opcji dostępnych po zalogowaniu na swoje konto lub skontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem: sklep@zorn.pl. Sprzedawca stosuje techniczne i organizacyjne środki ochrony przed manipulacją, utratą, zniszczeniem, dostępem osób nieuprawnionych oraz nieuzasadnionym ujawnieniem danych osobowych, którymi administruje, w tym m.in. szyfrowanie strony www przed przesłaniem w celu zapobieżenia pozyskiwania i modyfikowania przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną za pomocą certyfikatu SSL.
  8. Użytkownik informowany jest że Administrator korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Użytkownik może zmienić warunki przechowywania i obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się na stronie Polityka Prywatności.
 6. Ceny
  1. Wszystkie ceny podawane w Sklepie internetowym zorn.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN).
  2. W sklepie internetowym stosowane są następujące kategorie cenowe:
   1. cena brutto - standardowa cena detaliczna sprzedaży oferowanych towarów i usług uwzględniająca podatek od towarów i usług (VAT)
   2. cena netto - cena detaliczna sprzedaży oferowanych towarów i usług nieuwzględniająca podatku od towarów i usług (VAT)
  3. Ceny podane w Sklepie internetowym obowiązują do momentu wyczerpania zapasów magazynowych.
  4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów prezentowanych na stronach Sklepu internetowego, zamieszczania informacji o nowych towarach, prowadzenia i odwoływania akcji promocyjnych, wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Powyższe uprawnienia nie mają wpływu na Zamówienia i Rezerwacje złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnej, wyprzedaży.
  5. W razie sprzedaży promocyjnej lub wyprzedaży ograniczonej liczby towarów Zamówienia i Rezerwacje będą realizowane według kolejności wpływu potwierdzonych Zamówień i Rezerwacji do momentu wyczerpania zapasów przeznaczonych do tej formy sprzedaży.
 7. Podatkowa Dokumentacja Zakupów
  1. Na wszystkie zakupione towary w Sklepie internetowym Zorn.pl wystawiane są paragony fiskalne i/lub faktury VAT. Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485), podpis Kupującego nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji nabywca otrzymuje wyłącznie oryginał faktury.
  2. Zgodnie przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054), Kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej wysłanej na adres e-mail podany w trakcie rejestracji lub w formularzu zamówienia. Za moment otrzymania faktury przez Kupującego uznaje się moment, w którym faktura dostarczona została do środka komunikacji elektronicznej Kupującego w taki sposób, że Kupujący mógł zapoznać się z jego treścią.
 8. Zamówienia i Rezerwacje
  1. Wszelkie informacje dotyczące towarów widniejące na stronie internetowej sklepu, w tym w szczególności ceny, opisy towarów, katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie Zorn.pl kierowane przez Sprzedawcę do odbiorców i potencjalnych Kupujących nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji. Kupujący składając Zamówienie w Sklepie internetowym Zorn.pl składa ofertę kupna towaru za cenę wskazaną na stronie sklepu. Cena i opis towaru mają charakter wiążący dopiero od momentu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.
  2. Zamówienia i Rezerwacje w Sklepie internetowym mogą być składane poprzez stronę internetową www.zorn.pl.
  3. Złożenie Zamówienia lub Rezerwacji wymaga podania następujących prawidłowych danych: imienia i nazwiska lub nazwy firmy, dokładnego adresu zamieszkania lub siedziby, adresu e-mail, telefonu kontaktowego, numeru NIP (dotyczy tylko podmiotów nabywających towary w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i służy do prawidłowego wystawienia faktury VAT).
  4. Użytkownik może wprowadzać zmiany w Zamówieniu lub Rezerwacji poprzez:
   • kontakt telefoniczny: +48 618269726,
   • wiadomości wysyłane pod zamówieniem lub
   • pocztą elektroniczną na adres: sklep@zorn.pl.
  1. Sprzedawca dołoży wszelkich starań by towary prezentowane na stronach Sklepu internetowego Zorn.pl pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi. W przypadku braku wszystkich lub części towarów objętych Zamówieniem lub Rezerwacją, Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany o niedostępności jednego albo większej liczby towarów lub o konieczności przedłużonego czasu oczekiwania na realizację Rezerwacji lub Zamówienia z prośbą o dyspozycję dotyczącą ich realizacji. W przypadku niedostępności towaru albo braku woli dalszej realizacji Zamówienia lub Rezerwacji Użytkownik otrzyma niezwłocznie zwrot wszystkich uiszczonych przez siebie środków.
  2. Zamówienia po potwierdzeniu ich przyjęcia do realizacji realizowane są w kolejności ich składania. Za moment przyjęcia Zamówienia do realizacji uważa się przekazanie zamawiającemu informacji o nadaniu statusu "Przyjęto do realizacji". Z tą chwilą umowę uważa się za zawartą.
  3. W przypadku dokonania Rezerwacji przez Sklep internetowy Zorn.pl towaru oferowanego w Oddziale sprzedaży Zorn.pl, umowa sprzedaży zawierana jest w danym Oddziale sprzedaży Zorn.pl przed odbiorem towaru. Umowa taka nie stanowi umowy zawartej na odległość w rozumieniu ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 1. Czas realizacji zamówienia
  1. Czas realizacji zamówienia obejmuje czas potrzebny do skompletowania zamówionego towaru i przygotowania go do wysyłki powiększony o czas dostawy. Czas ten jest każdorazowo ustalany przez handlowca w chwili przyjęcia Zamówienia do realizacji. Standardowo nie przekracza on 5 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty ceny sprzedaży zamówionego towaru na rachunku bankowym Sprzedawcy, autoryzacji płatności przez serwis DotPay, poinformowania Sprzedawcy o zaakceptowaniu przez instytucję kredytującą lub leasingującą wniosku złożonego przez Kupującego bądź natychmiast po potwierdzeniu przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji w przypadku wyboru płatności za pobraniem.
 2. Dostawa
  1. Towar zamówiony w sklepie internetowym Zorn.pl dostarczany jest za pośrednictwem przewoźnika - firmy kurierskiej GLS, UPS lub InPost (Paczkomaty), Poczta Polska
  2. Po otrzymaniu przesyłki Kupujący powinien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jej zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń Kupujący powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku jakiegokolwiek podejrzenia, że paczka była uszkodzona lub otwierana, zalecamy spisanie protokołu szkodowego z kurierem.
  3. W przypadku wysyłki poza granice kraju koszt wysyłki jest każdorazowo określany indywidualnie dla każdego Zamówienia w zależności od kraju docelowego, wagi i wielkości przesyłki. Nie jest możliwa wysyłka za granicę za pobraniem.
 3. Sposoby płatności
  1. Po potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia do realizacji Kupujący jest zobowiązany do uiszczenia płatności na rzecz Sprzedawcy. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową stanowiącą cenę zakupu towarów powiększoną o koszty dostawy oraz koszty innych świadczeń nabytych wraz z towarem.
  2. Płatność za zamówiony towar może być dokonywana przez Kupującego:
   1. W formie przedpłaty - przed wydaniem towaru Kupującemu:
    • przedpłatą przelewem na rachunek bankowy:
     ZORN.PL
     ul. Winogrady 62, 61-659 Poznań
     mBank
     Nr rachunku: 31 1140 2004 0000 3702 3935 7438
    • szybkim przelewem on-line za pośrednictwem serwisu DotPay,
   1. W momencie odbioru towaru:
    • za pobraniem - gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika. Z przyczyn leżących po stronie przewoźnika maksymalna kwota pobrania (zapłaty gotówkowej) wynosi 6000 PLN. Sposób zapłaty różnicy zostanie ustalony indywidualnie z Kupującym.;
    • gotówką lub kartą płatniczą - w przypadku odbioru towaru przez Kupującego własnym staraniem i na własny koszt ze sklepu Zorn.pl  lub w jednym z oddziałów sprzedaży Zorn.pl.
  1. Szczegóły płatności i warunki dostawy określono w dokumencie: Sposoby dostawy i koszty.
  2. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy w przypadku płatności przelewem lub kartą kredytową, poinformowania Sprzedawcy przez instytucję kredytującą lub leasingującą zakup o ostatecznej akceptacji wniosku kredytowego Kupującego lub pozytywny wynik autoryzacji płatności przez serwis DotPay, PayU, payeezy.
  3. Sprzedawca może ustalić z Kupującym inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane w Zamówieniu potwierdzonym przez Sprzedawcę jako przyjęte do realizacji.
 1. Prawo odstąpienia od umowy
  1. Prawo odstąpienia od zawartej umowy przysługuje wyłącznie Kupującym będącym Konsumentami dokonującym zakupu w drodze umowy zawartej na odległość w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).
  2. Konsument może odstąpić od zawartej umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  3. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (np. pismo wysłane pocztą, pocztą elektroniczną na adres: sklep@zorn.pl). Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.u. 2014, poz. 827). Wzór formularza odstąpienia jest dostępny również pod adresem: Formularz zwrotu towaru
  4. W razie skorzystania przez Konsumenta z możliwości odstąpienia od umowy droga elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu na trwałym nośniku, np.: pocztą elektroniczną.
  5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w zestawie z innym produktem zwrotowi podlega cały zestaw.
  6. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  7. Konsument ma obowiązek odesłać lub przekazać zwracaną rzecz na adres widniejący na dowodzie zakupu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Przesłanie wraz ze zwracanym towarem dowodu zakupu przyśpieszy znacząco czas procesowania zwrotu.
  8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy. Sprzedawca informuje, że w przypadku zwrotu rzeczy, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą, koszty zwrotu szacowane są maksymalnie na kwotę 1.000,00 zł brutto.
  9. Zwracany towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część). Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  10. Prawo odstąpienia od zawartej umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach wymienionych w art. 38 pkt 1 - 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.u. 2014, poz. 827), a w szczególności w odniesieniu do umowy:
   1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;


   2. Dotpay