Regulamin

Sklepu Internetowego Zorn.pl

Informacja o firmie Zorn.pl

Sklep internetowy działający pod adresem http://zorn.pl.prowadzony jest przez: Zorn.pl Joanna Rotnicka.
Dane kontaktowe: e-mail sklep@zorn.pl, nr telefonu 618269726, z siedzibą: Zorn.pl, ul. Winogrady 62, 61-659 Poznań.
Wpisany w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Poznania - Wydział Spraw Obywatelskich, Dział Rejestracji Gospodarczej, Urzędu Miasta Poznania - na podstawie przepisów ustawy z dnia 19.11.1999r Prawo działalności gospodarczej /Dz.U.Nr 101 poz.1178 ze zmianami/ i posiada zaświadczenie - Nr: 46401/2005/S. Nr NIP: 6981081589, nr Regon: 300100519.

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu Zorn.pl. są przetwarzane przez Zorn.pl Joanna Rotnicka.

Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu:

realizacji umowy

Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

Ceny

Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie Zorn.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN), są to ceny brutto zawierające podatek vat 23%

Zamówienia

Sklep internetowy Zorn.pl. umożliwia Klientom:

- składanie zamówień dotyczących towarów dostępnych w ramach sklepu internetowego i zawierania umów kupna/sprzedaży towarów na odległość

- uzyskanie informacji o towarach i usługach dostępnych w sklepie internetowym

Wszelkie informacje dotyczące towarów, a także informacje zawarte na stronie Zorn.pl. kierowane przez Zorn.pl  do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.
 

Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę Zorn.pl. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.

Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu poprzez kontakt telefoniczny: +48 618269726 lub pisząc na adres sklep@zorn.pl

Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.

Za moment przyjęcia zamówienia uważa się przekazanie zamawiającemu informacji o nadaniu statusu "oczekuje na wpłatę" , „gotowe do odbioru” , "towar został wysłany"

Z przyczyn leżących po stronie przewoźnika maksymalna kwota pobrania wynosi 6000 PLN. Sposób zapłaty różnicy zostanie ustalony indywidualnie z klientem.

Sklep Zorn.pl. nie prowadzi sprzedaży hurtowej. Zamówienia w liczbie większej niż dwie sztuki mogą zostać anulowane lub zrealizowane na warunkach, jakie zaproponuje obsługa sklepu.

 

Dostawa

Towar zamówiony w sklepie internetowym Zorn.pl.dostarczany jest za pośrednictwem przewoźnika firmy kurierskiej  GLS lub Poczty Polskiej

Na czas otrzymania przesyłki składa się:

 - czas realizacji zamówienia: kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki,

 - czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.

Na każdej stronie o produkcie (karcie Produktu) podany jest aktualny stan magazynowy towaru, a także informacja o przewidywanym czasie wysłania towaru. Czas ten nie obejmuje czasu kompletowania zamówienia i liczony jest od momentu przekazania przesyłki przewoźnikowi lub operatorowi pocztowemu do momentu doręczenia.

Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jej zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku jakiegokolwiek podejrzenia, że paczka była uszkodzona lub otwierana, zalecamy spisanie protokołu szkodowego z kurierem.

 

Sposoby płatności

Płatność za towar może być dokonywana przez klienta:

 - W formie przedpłaty - przed wydaniem towaru klientowi:

 - Przelew na rachunek bankowy Zorn.pl:

Zorn.pl

ul. Winogrady 62

61-659 Poznań

mBank

nr rachunku:  31 1140 2004 0000 3702 3935 7438

W momencie odbioru towaru:

 - Gotówką w przypadku odbioru towaru w sklepie

 - Gotówką do rąk przewoźnika (Za Pobraniem), w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika.

Zorn.pl Joanna Rotnicka może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności.

Zwrot towaru przez konsumenta

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem lub załączyć do przesyłki ze zwracanym towarem.

Zgodnie z ustawą zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrotowi nie podlegają, zgodnie z ustawą:

otwarte nośniki programów komputerowych, nagrań audialnych lub wizualnych

świadczenia o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu, lub ściśle związanych z jego osobą

Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszystko co otrzymał.

Zorn.pl nie stosuje polityki towarów zastępczych.

Procedura reklamacji towarów zakupionych za pośrednictwem sklepu internetowego Zorn.pl

Jeżeli zakupiony towar zawiera wady lub jest niezgodny z umową, koszty zwrotu przesyłki pokrywa Zorn.pl . Zgłoszona wada lub niezgodność towaru podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy wada lub niezgodność towaru istniała w chwili jego wydania.
 

Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu (w szczególności dotyczy to monitorów, zestawów komputerowych, laptopów, tabletów, telefonów itd. ).

Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.

Towar powinien zostać przysłany kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru lub niezgodności z umową.

Do towaru należy dołączyć szczegółowy opis występujących wad lub niezgodności wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują.

Należy określić żądania reklamacyjne oraz podstawę prawną realizacji uprawnień. Towar posiadający gwarancję producenta nie podlega warunkom gwarancyjnym Zorn.pl Joanna Rotnicka i może być serwisowany w punktach autoryzowanych wskazanych przez producenta zgodnie z warunkami karty gwarancyjnej wydanej przez producenta.

Do reklamowanego towaru należy dołączyć kserokopię dokumentu sprzedaży lub oryginał karty gwarancyjnej, jeżeli została wydana z towarem (gwarancja producenta) gwarancyjny lub dowód zakupu. W przypadku ich braku Zorn.pl rozpatruje reklamację, o ile zostanie potwierdzona sprzedaż towaru w Zorn.pl.

Niniejszym informujemy, iż naprawa sprzętu elektronicznego wiąże się z istotnym ryzykiem utraty danych zawartych w jego pamięci. W związku z tym rekomendowane jest sporządzenie kopii zapasowej wszystkich danych zawartych w pamięci.

W przypadku niezasadności reklamacji klient zostanie obciążony kosztami dostarczenia towaru.

Po zakończeniu procedury reklamacyjnej towar zostanie odesłany na koszt Zorn.pl Joanna Rotnicka, o ile zgłoszenie reklamacyjne jest zasadne.

Gdy przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana, sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem 1 roku od daty wydania rzeczy używanej.

Jeżeli towar nie zostanie odebrany po zakończeniu procedury reklamacyjnej, Zorn.pl Joanna Rotnicka wzywa klienta na piśmie do odbioru towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie terminu, Zorn.pl Joanna Rotnicka jest uprawniony do naliczania opłaty za bezumowne przechowywanie towaru. Opłata ta wynosi 5% aktualnie obowiązującej stawki w miejscowości jego przechowywania za każdy 1m2 zajętej przez towar powierzchni magazynowej. Opłata naliczana jest proporcjonalnie do liczby dni przechowywania towaru.

Serwis

Przesyłki do serwisu prosimy wysyłać na adres: Serwis Zorn.pl, ul. Winogrady 62, 61-659 Poznań

Kontakt z serwisem: 618269726
 

Postanowienia końcowe

W stosunku do sprzedaży towarów niekonsumpcyjnych sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Zorn.pl

Regulamin Sklepu Internetowego Zorn.pl Joanna Rotnicka nie ogranicza praw klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U. z 1971, nr 27, poz. 252 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych prawa konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r., nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 ze zm.).